Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Bohusläns museums uppdrag är enlig den ändamålsparagraf som ligger till grund för stiftelsen:
”Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs och Bohusläns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet.”

Vår vision

”Att ta ställning, beröra och skapa sammanhang för alla människor.”

Vår mission

Bohusläns museum är ett regionalt museum som genom att vara en mötesplats som berör och tar ställning samt en tillgänglig kunskapskälla som bygger sammanhang hjälper människor att navigera i en föränderlig omvärld.

Strategiska mål 2017-20

( Från Bohusläns museum strategisk plan 2017-20)

En trovärdig och tillgänglig kunskapskälla

 • 2020 är Bohusläns museum ledande i kunskapsuppbyggnad av Bohusläns historia och kultur, speciellt den maritima, genom en systematisk kunskapsuppbyggnad för våra prioriterade målgrupper i samverkan med akademin och andra organisationer.
 • 2020 är Bohusläns museums samlingar och kunskaper tillgängliggjorda på ett sätt som attraherar barn, unga och forskare till bruk, medskapande och interaktion.
 • 2020 har Bohusläns museum efterfrågade kompetenser av hög kvalité inom utställningsverksamhet, pedagogik, samlingsförvaltning, kulturmiljöarbete och arkeologi.

Ett hus med kvalité, mångfald och mod

 • 2020 är Bohusläns museum Sveriges mest besökta länsmuseum med en tydlig profil kring Bohuslän och dess maritima kultur och med hög kvalité som gör det till ett besöksmål med nationell räckvidd.
 • 2020 har Bohusläns museum ett upplevelsebaserat och inkluderande utbud som attraherar och berör.
 • 2020 erbjuder Bohuslänsmuseum en arena med fri entré för diskussion om samhälle och existentiella frågor där museet har en egen röst.
 • 2020 har Bohusläns museums konsthall en tydlig nationell position inom det samtida konstlivet med ett internationellt utbud.

En regional verksamhet med lyhördhet och kvalité

 • 2020 tillgängliggör Bohusläns museum kulturarvet i landskapet genom ett utvecklat pedagogiskt utbud, digitalt och på plats, för att skapa intresse och engagemang hos invånarna, främst barn och unga.
 • 2020 arbetar Bohusläns museum för ett hållbart samhälle genom att vara en aktuell och konstruktiv röst i kulturarvsfrågor och en efterfrågad kompetens inom kulturmiljövården.
 • 2020 är Bohusläns museum en efterfrågad resurs för besöksnäringen genom en fördjupat och utvecklat samverkan med andra aktörer.

Kommunikation – ett starkt varumärke och en inkluderande, interaktiv pedagogik

 • 2020 är Bohusläns museum ett starkt varumärke inom kultursektorn och en majoritet av landskapets invånare har en positiv kännedom om museet.
 • 2020 är Bohusläns museum en kommunikationsorienterad organisation som arbetar systematiskt och planerat med sin kommunikation.
 • 2020 arbetar Bohusläns museum utifrån gemensamma pedagogiska förhållningssätt för att förmedla kunskap, beröra och skapa interaktion.

En professionell organisation

 • 2020 är Bohusläns museum en projektmogen organisation som metodiskt arbetar med verktyg för arbetsplanering för att säkerställa en kvalitativ arbetsprocess.
 • 2020 arbetar Bohusläns museum utifrån ett professionellt förhållningssätt som möjliggör en effektiv och innovativ miljö.
 • 2020 har Bohusläns museum en god arbetsmiljö där ett systematiskt rättighetsbaserat arbete genomsyrar alla verksamheter.
 • 2020 har Bohusläns museum en professionell administration som säkerställer god kvalité och stödjer verksamheterna.

En stabil ekonomi som möjliggör utveckling

 • 2020 har Bohusläns museum genom att utveckla våra befintliga affärsområden ökat de ekonomiska marginalerna.
 • 2020 har Bohusläns museum en mer diversifierad uppdragsverksamhet genom att ha utvecklat nya affärsområden.
 • 2020 har Bohusläns museum ett eget kapital som hanterar fluktuationer under året, uppdragsverksamheternas konjunkturcykler över åren och som möjliggör offensiva investeringar.